onsdag den 25. april 2012

Den nye rygelov tvinger unge til at vælge deres fremtid med omhu

Det er med beklagelse at vi konstaterer at den nye rygelov begrænser efterskolerne i at fokusere på individuelle målgrupper. 3 ud af 7 efterskoler tilbyder efterskoleoplevelsen til unge, der måtte have lyst til at nyde tobak periodisk. Denne mulighed ser ud til at forsvinde med den rygelov som blev vedtaget d. 22. april.

Når efterskolerne bliver nød til at håndhæve den nye lov, så vil det få den betydning at unge der skulle have startet til august 2012 ikke kan starte deres ophold under de forudsætninger de havde regnet med. Vi vil derfor opfodre til at efterskolerne giver familierne mulighed for at løse sig fra deres kontrakter uden bod, da forudsætningerne har ændret sig radikalt.

Vælger famliierne alligevel at sende deres børn afsted vel vidende at de unge så vil ryge i smug kan det få alvorlige konsekvenser hvis det bliver opdaget idet at skolerne så vil kunne ophæve samarbejde i utide og sende eleven hjem. Det vil betyde et afbræk i barnets uddannelsesforløb og ikke mindst et nederlag for barnet.

Rene linjer ved kontraktindgåelse er en forudsætning for et succesfuldt samarbejde. Derfor bør forældre der har børn som ryger afstå fra at vælge et efterskole ophold, når det ikke kan ske med respekt for behov hos barnet.

Vi må derfor på det kraftigste appellere til efterskolerne om at de fritstiller de kommende elever, således at de kan gøre op med sig selv om hvorvidt at de vil tage på efterskole alligevel under de reducerede forudsætninger.

Men der er en anden gruppe som loven også rammer. De er de elever som allerede er på efterskole. Her må man se på hvornår at loven træder i kraft. Er det meningen at loven allerede skal få virkning fra skoleåret 2011-2012, så må efterskolerne igangsætte nogle projekter så eleverne ikke nødvendigvis behøver at opholde sig på efterskolen alle skoledage. Der må ses på muligheden for at eleverne kan få pålagt noget hjemmeundervisning. Også her er der tale om unge mennesker og deres familier, der har valgt et ophold under nogle givne forudsætninger, men som nu må se at Folketinget har fjernet et væsentlig komponent i deres dagligdag som kan sætte kvaliteten af opholdet i fare.

Hvis der er elever som det naturligste måtte vælge at rejse hjem, så pålægger det både barnet hjemhørende skoledistrikt og efterskole at finde ud af hvordan at barnet lander bedst muligt i den lokale folkeskole, så barnets fremtid ikke tabes på jorden.

Vi håber at undervisningsministeren måtte have fokus på at vi som samfund ikke taber eleverne på gulvet, nu hvor at Folketinget har vanskeliggjort deres ophold.

Kilder:

onsdag den 18. april 2012

Der er faldet dom i Mern-sagen

Vi noterer os at retten fandt at de påstande om mishandling der var fremsat i denne sag blev accepteret af retten.

Det betyder at der er sket svigt i systemet, idet at børnenes vidnesbyrd på ingen måde var ukendt af det system der skulle sikre deres velfærd. Faktisk gik der næsten 10 år fra de første klager blev fremsat til at politiet gik ind i sagen.

Vi må spørge os selv om hvorfor at talrige advarsler ikke blev fulgt op. Man kan ikke ikke feje denne sag væk med at postulere at man har justeret systemet siden. De danske skatteborgere, der betaler for en af de dyreste sociale systemer i verdenen må forlange at man undersøger hvem der har syltet disse indberetninger og hvem som medvirkede til at true lærere og pædagoger der ville indberette til tavshed.

Der er så mange ubesvarede spørgsmål i denne sag at selve retssagen og eventuelle anke kun burde være en notits, der skulle overstås.

Der er brug for gennemgribende reformer af anbringelsesystemet i Danmark. Der er brug for at se på om der er kommunale medarbejdere som er blevet for fortrolige med plejefamilier, opholdssteder og alle mulige andre slags døgninstitutioner kommunale medarbejdere kan henvise til når de får lyst til at fjerne tilfældige børn fra deres familier.

Mern-sagen er desværre ikke unik. Nogle husker måske Skælskør sagen hvor at en plejefar tog sig friheder med 3 anbragte piger. I Guldborgssund kommune har de haft held med at få afsluttet en sag uden at den trak forsideoverskrifter på andet end lokale aviser.

Vi ved heller ikke hvor mange sager der bare afsluttes ved at plejefamilierne ikke bliver brugt frem over. Vi ved kun at rigtig mange anbringelser bryder sammen fordi at børnene simpelthen løber væk.

Området kræver en kulegravning. Spørgsmålet er om vi nogensinde får landspolitikere der tør sætte ind.

Kilde:
Plejeforældre dømt for misbrug af børn (TV2 Nyhederne, 17. april 2012)

mandag den 16. april 2012

Så er Line på vej hjem igen

Nu hvor at socialforvaltningen i Frederikssund har vist at de i deres lille kongedømme kan skalte og valte med de unges ve og vel, så har de besluttet at Line skal hjem igen.

Det skal helst ske inden at hun bliver myndig for at kommunen kan undgå at tale om efterværn.

Så hvad har man fået ud af denne operation der formentlig har kostet kommunen mellem en halv og en hel million kroner?

Til en start har man vanskeliggjort at en pige fik det ekstra svært ved at komme sig over en kræftsygdom, der satte hende tilbage skolemæssigt. En udfordring som nok kunne have været afhjulpet ved at hun fik en støttepædagog i skolen, hvilket er en noget mindre udgift for Frederikssunds skatteborgere end en anbringelse, men selvfølgelig også et noget mere skånsomt indgreb i Line's liv.

Men en anbringelse er ofte også ensbetydende med at de unge sættes tilbage uddannelsesmæssigt. Derfor må man sikre at de unge der har været anbragt får ekstra støtte til deres uddannelse, når de hjemgives fra en anbringelse enten som mindreårig eller som voksen.

Vi må ikke glemme at der fra regeringen er fokus på at holde voksne under 40 til ilden med hensyn til arbejde og uddannelse. Man kan i den forbindelse ikke have at kommuner og staten modarbejder hinanden. Da det er kommunerne der ofte på ufuldstændigt grundlag fjerner børnene og derved sætter dem bag ud i forhold til deres jævnaldrene, så er det kommunerne som må tage byrden i form af efterværn.

Vi må derfor håbe at Line's familie er blevet tilbudt efterværn, så hun kan komme videre i livet med hensyn til uddannelse og arbejde, når hun har forarbejdet det traume at have været fjernet bogstavelig uden grund.

Kilder:

torsdag den 12. april 2012

Olaf's plejefamilie side - ny whistleblower blog

Der er ganske givet basis for at indsamle informationer om hvad der sker ude i plejefamilierne. Vi har før beskrevet her på siden, hvordan at næsten 75% af plejefamilierne aldrig får den uddannelse, der skulle sættes dem i stand til at støtte de sårbare børn de får i pleje.

Samtidig har en række skandaler hvor at plejebørn har oplevet fysisk afstraffelse og sågar seksuelle overgreb nået dagspressen. Det er dog sket uden at der er sket initiativer af lovmæssig karakter for at sætte ind overfor dette problem.

Vi hilser derfor denne blog velkommen og håber at tidligere anbragte der har haft en dårlig tid i en plejefamilie vil lægge vejen forbi og skrive hvad de har oplevet.

Kilde:
Olaf's plejefamilie side

mandag den 9. april 2012

Regulering af behandlingssteder for rusmidler

Der er nu gået mere end et år siden at landets daværende sundhedsminister lovede at gøre noget ved det faktum at mere end halvdelen af landets behandlingssteder fungerer på et udokumenteret religiøs fundament, der rummer potentialet til at skade klienterne mere end behandlingen kan gavne.

Men der er ikke sket noget.

Vi taler om en tikkende bombe og det værste er at medierne ikke gør deres til at holde opmærksomheden på at der faktisk er sårbare mennesker som ikke får den hjælp de har brug for, men tværdimod en udokumenteret behandling der lige så godt kunne være givet af en heksedoktor nede i Afrika.

I USA har man sammen problem og det er ikke underligt eftersom en del af de behandlingsmetoder der nyder anerkendelss i Danmark stammer fra netop USA.

Men myndighederne over i USA er ved at komme efter det, som det ses i en af de kilder der er listet til denne artikel.

Det ville være skønt hvis Danmark for en gangs skyld ikke var 15 år bagud i forhold til USA på dette område og begyndte at lave regler og love. Lad os bede for det og det var ironisk ment.

Kilder:

tirsdag den 3. april 2012

Irsk opgør med fortiden

Irland har startet deres opgør med fortiden. I 2009 kunne man således læse om en drengs oplevelser med en kostskole hvor at han blev misbrugt.

I Irland har man en kommission som beskæftiger sig med fortidens overgreb, idet at man har indset at det er den bedste måde at komme videre på.

I Danmark har vi alt for længe fejet fortidens synder ind under gulvtæppet og når frivillige interesseorganisationer har forsøgt at grave i fortiden så har de været mødt af sagsanlæg og trusler om erstatning.

Vi bør følge det Irske eksempel. Vi bør som dem have en gennemgang af forholdene helt oppe til nyere tid. De danske overgreb stopppede ikke i 1976. De fortsætter den dag i dag, hvor at unge får frataget deres mobiler så de ikke kan nå omverdenen selvom en sager fra Læsø og Guldborgssund afslører at de unge skal have et værktøj til at dokumentere overgreb for at få rettens ord for at de har været behandlet umenneskelig dårligt.

Kilder: